مرکز بستری درمان و نگهداری و توانبخشی بیماران اعصاب و روان

خدمات کرج

توضیحات بیشتر

مرکز بستری درمان نگهداری و توانبخشی بیماران اعصاب و روان مهرآفرین با مدیریت خانم دکتردوستی و با هدف ایجاد امیدی برای زندگی بهتر برای بیماران اعصاب وروان فعالیت خود را آغاز نموده است.این مرکز با حضور کادری مجرب متشکل از: متخصص اعصاب و روان متخصص مغز و اعصاب, پزشک روان شناس روان پرستار کادر پرستاری مددکار کار درمانگر مربی کاردرمانی مربی حرفه آموزی, مربی ورزشی واساتید حرفه ای هنرهای مختلف مانند نقاشی موسیقی باغبانی,سفال نمایش خلاق و...
با هدف ارزیابی و کنترل علائم بیماری درمان و توانبخشی آموزش بیمار در زمینه بیماری و نحوه مراقبت از خود بازیابی توانائی های از دست رفته بیماران حرفه آموزی متناسب با توانایی بیمارن آموزش خانواده ها در خصوص نحوه مراقبت از بیماران آموزش مهارتهای زندگی و بازیابی توانمندیهای از دست رفته بیماران در زمینه های مختلف از قبیل روابط بین فردی روابط شغلی روابط اجتماعی مهارتهای زندگی توانایی زندگی در جامعه به همراه خانواده تاسیس گردیده است
بستری بیماران اعصاب و روان
نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران
مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان کرج
درمان بیماران دوقطبی بدون دارو
درمان بیماران دوقطبی با شوک
مرکز نگهداری بیماران دوقطبی در تهران
بهترین بیمارستان خصوصی اعصاب و روان تهران
درمان دوقطبی با طب سنتی
مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران
محل نگهداری بیماران اعصاب و روان
نگهداری بیماران اعصاب و روان
مرکز خصوصی نگهداری و بستری بیماران اعصاب و روان
بستری بیماران دو قطبی
نگهداری بیماران دوقطبی
درمان بیماران دوقطبی
روانپزشک
متخصص اعصاب و روان
اعصاب و روان
مرکز خصوصی نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران
بستری بیماران اعصاب و روان
مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان
کاردرمانی بیماران اعصاب و روان
مرکز توانبخشی اعصاب و روان
کمک به بیماران اعصاب و روان
توانبخشی بیماران روانی
کاردرمانی اعصاب و روان
مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان
مرکز توانبخشی اعصاب و روان
حمایت از بیماران اعصاب و روان
مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان
هزینه نگهداری بیماران روانی
آسایشگاه اعصاب و روان تهران
مراکز نگهداری بیماران روانی بهزیستی
توانبخشی روانی
لیست مراکز نگهداری بیماران روانی
توانبخشی روانی چیست
اصول توانبخشی روانی
توانبخشی اجتماعی چیست
مرکز توانبخشی چیست
انواع توانبخشی